Διοίκηση

  • Management

Η εκτελεστική επιτροπή και οι παγκόσμιες ευθύνες της στην Uponor

Uponor Corporation είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NASDAQ OMX στο Ελσίνκι της Φινλανδίας και κατά συνέπεια η μητρική εταιρία Uponor Corporation και οι θυγατρικές της τηρούν τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν για τις εισηγμένες εταιρίες. Επιπλέον, η Uponor συμμορφώνεται με το Φινλανδικό Κώδικα Εταιρικής Διοίκησης του 2008 που εκδόθηκε από το Σύνδεσμο Αγοράς Χρεογράφων (Securities Market Association).

Το διοικητικό μοντέλο της Uponor περιγράφεται λεπτομερώς στην παράγραφο Εταιρική διοίκηση στην ενότητα «Επενδυτές» της παρούσας τοποθεσίας web. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει επίσης λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών που ακολουθεί η Uponor για εσωτερικό έλεγχο, διαχείριση κινδύνων, εσωτερική και εξωτερική επιθεώρηση, καθώς και για θέματα προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες.

Corporate governance

Εταιρική διοίκηση

Το τμήμα "Εταιρική διοίκηση" περιλαμβάνει μαι λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών που χρησιμοποιεί η Uponor για εσωτερικό έλεγχο, διαχείριση ρίσκου, εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο όπως και εσωτερικά θέματα.

Κλείσιμο