Information on the European REACH regulation

  • Reach

Τι είναι ο REACH?

Η ρύθμιση της Ευρωπαϊκής κοινότητας για τα χημικά αναθεωρήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό REACH (EC 1907/2006) ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2007. Ο REACH, με το όνομα να αντιπροσωπεύει τις λέξεις Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemical substances, συνδυάζει και συμπληρώνει διάφορα ήδη υπάρχοντα νομικά κείμενα της ρύθμισης EC για τα χημικά. Ο στόχος αυτού του νέου κανονισμού είναι να πετύχει ένα υψηλότερο επίπεδο πληροφοριών για τα χημικά που παράγονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή κοινότητα. Επίσης, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση των χημικών θα μειωθούν με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού.

 

Ποιες αλλαγές επιφέρει ο REACH?

O REACH βασίζεται στην αρχή της ευθύνης που βαρύνει τον κλάδο της βιομηχανίας. Ο κανονισμός είναι υποχρεωτικός για τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς, όπως επίσης και για τους χρήστες και μετατροπείς που ανήκουν στη βιομηχανία και το εμπόριο. Σε συμφωνία με την αρχή περί αντιστροφής του βάρους αποδείξεως, o REACH μεταφέρει την ευθύνη για την ασφάλεια σε σχέση με τα χημικά, σε αυτές τις ομάδες. Στο μέλλον, πρέπει να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους μπορούν να γίνουν αντικείμενο χειρισμού με ασφάλεια και ότι ούτε προκαλούν καταστροφές στους μετατροπείς και τους καταναλωτές ούτε μολύνουν αναιτιολόγητα το περιβάλλον. Αυτό δεν είναι πλέον έργο των εθνικών αρχών.

Ποιες είναι οι συνέπειες της εφαρμογής του REACH ;

Σύμφωνα με τον κανονισμό, όλες οι ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητα πάνω από ένα τόνο το χρόνο πρέπει να καταγράφονται στο νέο Ευρωπαϊκό Χημικό πρακτορείο (ECHA) στο Ελσίνκι ( εκτός από τα πολυμερή). Κατά συνέπεια, εκτενή αρχεία σε σχέση με την ταυτότητα, τον κίνδυνο μόλυνσης, την ταξινόμηση και το χειρισμό αυτών των ουσιών πρέπει να παρέχεται στη μορφή ενός φακέλου καταγραφής. Αντί του προϊόντος του ίδιου, οι ουσίες που το συνθέτουν πρέπει αν καταγράφονται ακόμα και αν ανήκουν σε τμήμα της προετοιμασίας ή του προϊόντος. Σύμφωνα με την αρχή "Κανένα δεδομένο, καμία αγορά", μόνο οι καταγεγραμμένες χημικές ουσίες θα μπορούν να πωλούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά. Οι μη καταγεγραμμένες ουσίες θα γίνουν παράνομες.

 

Η διαδικασία του κανονισμού ξεκίνησε με την προ-καταγραφή των σταδιακά εισαγόμενων ουσιών (1 Ιουνίου μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2008). Η καταγραφή των μεγάλων σε όγκο, επιβλαβών για το περιβάλλον και πολύ επικίνδυνων ουσιών πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε τρεισήμισι χρόνια από την στιγμή που ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ. Για όλες τις άλλες ουσίες, η περίοδος καταγραφής είναι από τρεισήμισι μέχρι έντεκα χρόνια.

Η Uponor και ο REACH

Η Uponor υποστηρίζει τις βασικές αρχές του νέου κανονισμού, ο οποίος στοχεύσει στην καλύτερη διαχείριση των χημικών και στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας για ό,τι αφορά τη χρήση τους.

Η Uponor είναι μεταγενέστερος χρήστης σύμφωνα με το Άρθρο 3 ν.13 του κανονισμού και κατά συνέπεια δεν είναι υποχρεωμένη να καταγράψει τα προϊόντα/συστήματα της. Μέσα στα χρονικά όρια που έχουν τεθεί, οι μεταγενέστεροι χρήστες πρέπει να εγγυηθούν ότι χρησιμοποιούν μόνο καταγεγραμμένες ουσίες.

Οι προμηθευτές της Uponor έχουν κληθεί να προ-καταγράψουν τις ουσίες που βρίσκονται στη λίστα/ να κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες μέχρι το τέλος του 2008. Οι προμηθευτές αυτοί έχουν επιβεβαιώσει την προ-καταγραφή ή την πρόθεση να καταγράψουν τα προϊόντα τους έτσι ώστε να εγγυηθούν την συμμόρφωση των προϊόντων/συστημάτων της Uponor στον κανονισμό.

Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τους προμηθευτές της, η Uponor δηλώνει ότι τα προϊόντα/συστήματα της συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού Reach. Αν ουσίες οι οποίες αναφέρονται στη λίστα με τις ουσίες υψηλής ανησυχίας (SVHC, που δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό πρακτορείο χημικών (ECHA) στις 28 Οκτωβρίου, 2008) περιέχονται στα τελικά προϊόντα της Uponor σε συγκεντρώσει πάνω 0.1 % (w/w), η Uponor θα αποκαλύπτει τις εν λόγω ουσίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της.


Για περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο και τις ευθύνες σας σε σχέση με τον κανονισμό REACH, παρακαλούμε επικοινωνήστε το εθνικό σας γραφείο υποστήριξης. Λεπτομέρειες επικοινωνίας για τα εθνικά γραφεία υποστήριξης μπορούν να βρεθούν στο Echa website.


.

Ο κανονισμός REACH περιέχει επίσης ρυθμίσεις για τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDSs). Τα SDSs παραμένουν το βασικό στοιχείο στις επαφές μεταξύ προμηθευτή και πελάτη αναφορικά με ερωτήσεις για την ασφάλεια και τις εφαρμογές, και για τις ουσίες που περιέχονται και για την προετοιμασία. Θα προσθέσουμε, επομένως, περαιτέρω πληροφορίες στα SDSs μας που θα περιγράφουν το βαθμό έκθεσης των ανθρώπων και του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της χρήσης της ουσίας/προετοιμασίας. Αυτά τα σενάρια θα καλύπτουν όλες τις εφαρμογές των πελατών μας.

Θα σας κρατήσουμε ενήμερους και θα δημοσιεύσουμε ανανεωμένες πληροφορίες μέσω αυτής της σελίδας.

Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή επιθυμείτε κι άλλες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email :
reach(at)uponor.com .

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το νέο κανονισμό REACH, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
European Chemical Agency (ECHA) website.

Λήψεις:

REACH declaration of conformity
Κλείσιμο