Περιβάλλον

 • Uponor Operations

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στον πυρήνα της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Το πρότυπο ISO 14001 αντιπροσωπεύει τον πυρήνα των standards που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συστήματος αποτελεσματικής περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

  • Βιωσιμότητα στις δραστηριότητες μας

  • Μια βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού φτάνει πέρα από τις δικές μας ενέργειες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να συμμορφώνονται με τις αρχές των ISO 14001 και ISO 9001 και με την κείμενη νομοθεσία που διέπει το περιβάλλον και τις εργασιακές σχέσεις. Η συμφωνία-πλαίσιο με τον προμηθευτή μας έχει ως στόχο να διασφαλίσει τα πρότυπα που διέπουν την ποιότητα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας μας.

  • Αποδοτική χρήση της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

  • Σύμφωνα με εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν πάνω στις εσωτερικές μας λειτουργίες, οι σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον προκύπτουν από την ενεργειακή κατανάλωση στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας, στις μεταφορές και σε άλλα logistics. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθούμε να μειώσουμε τις ανάγκες μας σε ενέργεια ενώ ταυτόχρονα να αυξήσουμε την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Μειώνοντας ενεργά το διοξείδιο του άνθρακα

  • Συμμετέχουμε στο Carbon Disclosure Project (CDP). Από το 2009 έχουμε μετρήσει τις εκπομπές μας σε αέρια του θερμοκηπίου και τις κλιματικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Χρόνο με το χρόνο, στοχεύουμε στο να βελτιώσουμε ποσοστό των εκπομπών μας ενώ ταυτόχρονα στοχεύουμε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση των εκπομπών CO2 . Έχουμε θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών μας σε CO2 κατά 15% μέχρι το 2015 (με βάση το 2009) .
  • Μείωση και ανακλύκλωση των αποβλήτων

  • Η διαχείριση των αποβλήτων είναι ένας αναπτυξιακός στόχος στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας. Το πλαστικό είναι ιδιαίτερα ανακυκλώσιμο υλικό και ένα τμήμα της πλεονασματικής παραγωγής μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες διαδικασίες παραγωγής. Επιπρόσθετα, ένα μέρος των αποβλήτων μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενεργειακή ανάκαμψη και κατά συνέπεια να συμβάλλει στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που καταλήγουν σε χωματερές.
Indicators

Δείκτες βιωσιμότητας

Συνεχώς, αναπτύσσουμε τη διαδικασία μέτρησης των σημαντικών περιβαλλοντικών δεικτών στις δραστηριότητες παραγωγής και logistics,  καλύπτοντας όλες τις μονάδες της Uponor παγκοσμίως.

Κλείσιμο