Κώδικας δεοντολογίας

Κώδικας δεοντολογίας

Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Uponor Corporation. Ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, στελέχη και διευθυντές(εφεξής «εργαζόμενοι») του ομίλου Uponor (εφεξής "Uponor"). Οι αξίες, το όραμα, ο σκοπός και ο πυρήνας της Uponor υφαίνονται σε αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας.

 

Ηθική, νόμοι και κανονισμοί

Η Uponor επιδιώκει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της επιχείρησης μέσω της δημιουργίας πραγματικής προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της. Οι εργαζόμενοι πρέπει πάντα να τηρούν τους ηθικούς και νομικούς κανόνες στην επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να εργάζονται με επαγγελματισμό, δίκαια και να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας.

Όλες οι εταιρείες του Ομίλου Uponor και όλοι οι εργαζόμενοι της οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με το πνεύμα και την έννοια των ισχυόντων διεθνών και εθνικών νόμων και κανονισμών, όπου λειτουργεί η Uponor. Αυτό περιλαμβάνει τους νόμους και τους κανονισμούς που προωθούν τον θεμιτό ανταγωνισμό, τη ρύθμιση των δημοσίων τίτλων υπό διαπραγμάτευση, την αντιμετώπιση της εταιρικής διακυβέρνησης, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αντιμετώπιση των νόμων. Η Uponor σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ορίζονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

 

Σύγκρουση συμφερόντων, δώρα και δωροδοκίες

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποφεύγουν τη σύγκρουση μεταξύ των δικών τους προσωπικών συμφερόντων και των συμφερόντων της Uponor. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται μόνο εκεί, την προσφορά ή την αποδοχή προσωπικών δώρων ή φιλοξενίας από τους ενδιαφερόμενους1 της Uponor, πέραν των εύλογων δώρων ή φιλοξενίας κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Uponor και όσων προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η Uponor απαγορεύει κάθε είδους δωροδοκία και απέχει από οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με ξέπλυμα χρήματος.

Εμπιστευτικές πληροφορίες της Uponor

Τα εμπορικά μυστικά της Uponor και οι αποκλειστικές πληροφορίες της είναι πολύτιμα επιχειρησιακά εργαλεία και κατά συνέπεια η χρήση και η προστασία τους είναι ιδιαίτερης σημασίας. Ιδιαίτερα, τα εμπορικά μυστικά και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες πρέπει να προστατευτούν διασφαλίζοντας την εμπιστευτική τους χρήση και, όπου αυτό είναι δυαντό, αναζητώντας επιπλέον προστασία μέσω της κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν ή μαθαίνουν εμπιστευτικές πληροφορίες ή εμπορικά μυστικά της Uponor, οφείλουν να κρατήσουν μυστικές αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αποκαλύπτουν αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους( συμπεριλαμβανομένων των φίλων και των μελών της οικογένειας) για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τους επιχειρησιακούς σκοπούς της Uponor.

 

Περιβάλλον

Η Uponor επιδιώκει να εναρμονίσει με βιώσιμο τρόπο, το συμφέρον των ανθρώπων, το περιβάλλον και την οικονομία και προσδοκά να συνεισφέρει σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο. Η Uponor λαμβάνει υπ' όψιν της τις περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων που προσφέρει και συνεχώς στοχεύει στη μείωση του γενικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της και στην προώθηση της βιωσιμότητας με την ανάπτυξη eco-efficient προϊόντων και υπηρεσιών.

Πολιτικά

Η Uponor δεν συμμετέχει στα πολιτικά και δεν υποστηρίζει πολιτικά κόμματα οικονομικά ή με άλλους τρόπους. Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε πολιτικές δραστηριότητες οφείλουν να το κάνουν ως ανεξάρτητα άτομα και όχι ως αντιπρόσωποι της Uponor.

 

 

Εργαζόμενοι

H Uponor είναι υπεύθυνος εργοδοτης και υποστηρίζει τις ίσες ευκαιρίες για τους εργαζομένους της. Καμία διάκριση βασισμένη για παράδειγμα στη φυλή, στην εθνικότητα, στην ηλικία, στη θρησκεία, στην ανεπάρκεια, στο φύλο, στο σεξουαλικό προσανατολισμό, στη συμμετοχή σε συνδικάτο ή στην πολιτική  δραστηριότητα, είναι επιτρεπτή. H Uponor δεν επιτρέπει την παιδική ή την καταναγκαστική εργασία ή συνεργάζεται με προμηθευτές που την εφαρμόζουν. Η Uponor προσπαθεί έτσι ώστε να παρέχει δίκαιες αποζημιώσεις αλλά και ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας για όλους τους εργαζομένους.

 

 

Πελάτες και προμηθευτές

Η Uponor έχει δεσμευτεί να καθιστά ικανή την επιτυχία των πελατών της, αφού έτσι προωθεί και τη δική της επιτυχία. Η Uponor προσπαθεί να επιτύχει αμοιβαία ικανοποίηση και καλή πίστη σε όλες της τις συμφωνίες, υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσίων, δίκαια τιμολόγηση και εξαιρετικές μεταπωλητικές υπηρεσίες. Η Uponor συμπεριφέρεται σε όλους της τους ενδιαφερόμενους με την ίδια νοοτροπία, με την οποία προσεγγίζει όλους της τους πελάτες. Οι προμηθευτές της Uponor, αναμένεται να πληρούν τους ίδιους ηθικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και ποιοτικούς κανόνες όπως αυτοί διατυπώνονται στο συγκεκριμένο Κώδικα Δεντολογίας. Η Uponor περιμένει από ολους τις τους προμηθευτές και άλλους επιχειρησιακούς συνεργάτες να εξοικειωθούν με τον συγκεκριμένο Κώδικα Δεοντολογίας.

 

Εφαρμογή

Όλες οι ερώτησεις σε σχέση με τον Κώδικα Δεοντολογίας πρέπει να αναφέρονται στο Γενικό Σύμβουλο της Uponor, και όλες οι εικαζόμενες παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας πρέπει να αναφέρονται σε κάποιον προϊστάμενο ή στον Γενικό Σύμβουλο και να γίνονται αντικείμενο διαχείρισης από τη διοίκηση. Οποιαδήποτε υπόνοια για παράβαση πρέπει να διερευνάται και να επιλύεται με άκρα μυστικότητα. Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τον προϊστάμενο τους σε μη σαφείς περιπτώσεις,

Ενέργειες που δεν συνάδουν με τον Κώδικα Δεοντολογίας πρέπει να διορθώνονται αμέσως και και υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα μέχρι και τον τερματισμό της απασχόλησης. Η Uponor θα διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν δυσμενείς εργασιακές συνέπειες, ως αποτέλεσμα της καταγγελίας μια παράβασης του Κώδικα Δεονοτολογίας από έναν εργαζόμενο.

 

 

________________________________________________________________________________________

1 Ο όρος "ενδιαφερόμενος" αναφέρεται σε εργαζομένους, πελάτες, προμηθευτές, μετόχους, κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλες ομάδες που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από την Uponor.